roima-circle-icon-green-150x150

Meillä Roimalla kaikki toiminta perustuu koko organisaation kattavaan toimintamalliin nimeltä Roima Way. Roima Way on toimintamalli, joka määrittelee Roiman mission, tavoitteet, keskeiset prosessit ja vastuut ja joka mahdollistaa Roiman strategian ja tavoitteiden toteutumisen käytännössä.

Roiman toimintaperiaatteissa (Code of Conduct) käsitellään seuraavia teemoja: Roiman arvot, lakien ja sääntöjen noudattaminen, työympäristö (työturvallisuus, syrjimättömyys, monimuotoisuus ja osallistaminen sekä oikeus olla joutumatta epäasiallisen käytöksen ja seksuaalisen häirinnän kohteeksi), ympäristö ja vastuullisuus, liiketoiminnan eettisyys ja henkilötietojen eettinen käsittely.

Ympäristö ja vastuullisuus

Me Roimalla kannamme vastuun toimintamme taloudellisista, yhteiskunnallisista ja ympäristöllisistä vaikutuksista. Suhtaudumme velvollisuuksiimme vakavasti, ja olemme sitoutuneet edistämään vastuullisuutta jokapäiväisessä toiminnassamme.

Roimalla on sisäinen yritysvastuuseen keskittyvä ESG- eli Environmental, Social and Governance -työryhmä. Sen tarkoituksena on koordinoida Roiman yritysvastuutoimintaa, kartoittaa Roiman arvoja sekä selvittää, miten yritysvastuu otetaan meillä huomioon ja miten sitä toteutetaan käytännössä.

Työntekijöillämme on velvollisuus ottaa ympäristö huomioon kaikessa toiminnassaan. Pyrimme vähentämään toimintamme ympäristövaikutuksia esimerkiksi energiatehokkuutta parantamalla sekä suosimalla etäkokouksia ja joukkoliikennettä aina kun se on mahdollista.

Pyrimme tuomaan suurimman panoksemme ympäristön hyväksi auttamalla asiakkaitamme lisäämään tuottavuutta ja vähentämään hukkaa ydintoiminnoissaan digitalisaation ja automaation avulla.

Roiman toimintaperiaatteet (Code of Conduct)

Roiman toimintaperiaatteet määrittelevät, miten harjoitamme liiketoimintaa eettisesti ja vastuullisesti asiakkaidemme luottamusta vaalien. Toimintaperiaatteiden tarkoituksena on myös tukea kaikkien toimintamaidemme työntekijöitä jokapäiväisessä päätöksenteossa. Näillä periaatteilla määritellään, millaista käytöstä Roiman työntekijöiltä edellytetään ja millainen toiminta ei ole hyväksyttävää. Roima edellyttää työntekijöiltään lojaaliutta ja kykyä tehdä Roiman etujen mukaisia liiketoimintapäätöksiä.

Toimintaperiaatteiden keskiössä ovat Roiman arvot:

  • Asiakasmenestys: Me Roimalla teemme yrityksenä ja yksilöinä parhaamme, jotta asiakkaamme saisivat parhaan mahdollisen hyödyn irti digitaalisesta muutoksesta. Roima Intelligence auttaa valmistavan teollisuuden ja logistiikan toimijoita saavuttamaan digitalisaation ja tekoälyn avulla tuloksia, jotka ovat optimaalisia ja kestäviä niin yritystoiminnan, yhteiskunnan kuin ympäristönkin kannalta. Meille tämä on todellista älykkyyttä, True Intelligence.
  • Tuloksekas yhteistyö: Nämä toimintaperiaatteet koskevat kaikkia meitä, jotka työskentelemme Roimalla. Meidän lisäksemme se vaikuttaa myös niihin liikekumppaneihin, joita meillä jo on ja joita aiomme hankkia. Lisäksi ne luovat perustan sille, miten rakennamme hyvän työympäristön kaikille Roimalla työskenteleville ihmisille.
  • Vastuunkanto: Kaikkien Roiman työntekijöiden on luettava ja ymmärrettävä nämä toimintaperiaatteet ja noudatettava niitä. Näitä toimintaperiaatteita sovelletaan kaikissa Roiman toiminnoissa, mukaan lukien tytäryhtiöissä, sivuliikkeissä ja muissa Roiman määräysvallassa olevissa organisaatioissa.
  • Intohimo tuotteisiin: Kehitämme tuotteemme tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Laadukas tuote parantaa asiakkaidemme kilpailukykyä tässä hetkessä ja pitkälle tulevaisuuteen.

1.1 Lakien ja sääntöjen noudattaminen

Roima on sitoutunut noudattamaan kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä. Roiman toimintaperiaatteet eivät korvaa tai kumoa sitä, mitä paikallisissa laeissa ja määräyksissä säädetään. Toimintaperiaatteet ovat kokoelma oikeudellisesti sitomattomia, täydentäviä periaatteita ja käyttäytymisnormeja. Roima kunnioittaa vallitsevia kulttuurisia normeja ja käytäntöjä kaikissa maissa, joissa se harjoittaa liiketoimintaa. Mikäli kulttuuriset normit ja käytännöt ovat ristiriidassa näiden periaatteiden sisällön kanssa, on työntekijöiden noudatettava Roiman toimintaperiaatteita. Epäselvissä tapauksissa työntekijän tulee pyytää lisäohjeita joko esihenkilöltään tai Roiman henkilöstöosastolta.

Roima pyrkii rakentamaan ja ylläpitämään työympäristöä, jossa jokaista työntekijää arvostetaan yksilönä ja jossa kaikki voivat yltää parhaimpaansa.

Roima kunnioittaa YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa määriteltyjä ihmisoikeuksia. Roima kunnioittaa työntekijöiden yhdistymisvapautta ja kollektiivista neuvotteluoikeutta oman toimintansa puitteissa. Mikäli paikallinen lainsäädäntö rajoittaa edellä mainittuja oikeuksia, Roima kannustaa työntekijöitä keskustelemaan johdon kanssa ja ilmoittamaan mahdollisista epäkohdista.

2.1 Työturvallisuus

Kaikilla Roiman työntekijöillä on oikeus turvalliseen ja terveelliseen työympäristöön. Roiman työntekijöitä kannustetaan ilmoittamaan työturvallisuuteen liittyvistä puutteista, jotka vaikuttavat heihin tai muihin Roiman työntekijöihin. Asiakkaan tiloissa on noudatettava kohteen työturvallisuusohjeita ja käytettävä annettuja turvalaitteita ja -varusteita. Mikäli niitä ei ole, on asia saatettava esihenkilön tai työsuojelupäällikön tietoon ennen työn jatkamista.

2.2 Syrjimättömyys

Kaikki Roiman työntekijät saavat oikeudenmukaista ja yhdenvertaista kohtelua sekä muilta työntekijöiltä että Roiman johdolta. Roima on sitoutunut yhdenvertaiseen toimintatapaan, joka kieltää kaikenlaisen syrjinnän. Monimuotoisuutta edistetään ja arvostetaan. Yksittäistä työntekijää koskevien päätösten on aina perustuttava työntekijän ansioihin, eli esimerkiksi kykyihin, osaamiseen, taitoihin ja saavutuksiin. Tällaisia päätöksiä tehdessä jätetään huomiotta työntekijän sukupuoli, ikä, uskonto, siviilisääty, seksuaalinen suuntautuminen, poliittinen vakaumus, kansallinen ja etninen alkuperä sekä muut vastaavat ominaisuudet.

2.3 Monimuotoisuus ja osallistaminen

Monimuotoisuus on Roimalle voimavara. Roiman työntekijöiden on kollegoiden, asiakkaiden, sidosryhmien ja liikekumppaneiden kanssa asioidessaan toimittava kaikkia ihmisiä kunnioittavalla tavalla ihmisten välisistä eroista ja yhtäläisyyksistä riippumatta.

2.4 Oikeus olla joutumatta sopimattoman käytöksen ja seksuaalisen häirinnän kohteeksi

Me Roimalla korostamme jokaisen työntekijän oikeutta henkilökohtaiseen koskemattomuuteen. Kaikenlainen häirintä on kielletty riippumatta häirinnän tahallisuudesta ja tarkoitusperästä sekä siitä, onko häirintä suoraa vai epäsuoraa tai fyysistä vai sanallista. Emme hyväksy loukkaavaa tai sopimatonta käytöstä. Tämä koskee erityisesti kaikkea seksuaalista häirintää, jota ei hyväksytä missään tapauksessa riippumatta siitä, onko tekijänä esimerkiksi esihenkilö, kollega, asiakas tai toimittaja. Seksuaalista häirintää on esimerkiksi ei-toivottu seksuaalissävytteinen käytös tai puhe sekä työaikana että sen ulkopuolella.

Roimalla on käytössään kiusaamisen ja häirinnän vastainen toimintamalli, jossa kerrotaan tarkemmin, miten työntekijöiden tulee toimia kohdatessaan ei-toivottua käytöstä. Kehotamme työntekijöitämme ottamaan yhteyttä Roiman henkilöstöosastoon, jos he näkevät tai kokevat epäasiallista käytöstä.

Roima on sitoutunut kantamaan vastuun toimintansa taloudellisista, ympäristöllisistä ja sosiaalisista vaikutuksista. Roiman työntekijöillä on velvollisuus ottaa ympäristövaikutukset huomioon kaikessa toiminnassaan. Jokaisen Roiman työntekijän on aktiivisesti etsittävä työskentelytapoja, joilla voidaan joko ehkäistä tai vähentää yritystoiminnan haitallisia ympäristövaikutuksia. Pyrimme tuomaan suurimman panoksemme ympäristön hyväksi lisäämällä tuottoa ja vähentämällä hukkaa asiakkaidemme ydintoiminnoissa digitalisaation ja automaation avulla.

4.1 Sopimattomat palkkiot ja edut

Roimalla on nollatoleranssi korruptioon niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Roiman henkilöstön jäsenet eivät saa pyrkiä hankkimaan minkäänlaisia etuja perusteettomasti tarjoamalla joko suoraan tai epäsuorasti lahjuksia, lahjoja, palveluksia tai palkkioita kolmansille osapuolille tai kolmansien osapuolten hyväksi (mukaan lukien valtion edustajat ja työntekijät, ammattiliitot, nykyiset tai mahdolliset asiakkaat ja toimittajat sekä heidän edustajansa ja työntekijänsä). Roiman työntekijät eivät myöskään saa ottaa keneltäkään vastaan sopimattomia palkkioita, lahjoja, palveluksia tai etuja suoraan tai epäsuorasti.

4.2 Liikelahjat ja vieraanvaraisuus

Tavanomainen ja kohtuullinen liiketoimintaan liittyvä vieraanvaraisuus ja viihdyttäminen on hyväksyttävää. Tällaista toimintaa on esimerkiksi Roiman etujen kannalta tärkeisiin sosiaalisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin osallistuminen. Roiman työntekijä voi siis ottaa satunnaisesti vastaan toimittajan, palveluntarjoajan tai potentiaalisen liikekumppanin tarjoaman asiallisen liikelounaan. Roiman asiakkaita viihdytettäessä Roiman edustajan on oltava aina paikalla.

4.3 Petostentorjunta

Yhtiön varoja ja omaisuutta on aina käytettävä vastuullisesti laillisiin ja aiottuihin tarkoituksiin. Kaikkien korvauksiin, kulukorvauksiin, etuuksiin tai kulujen hyväksymiseen liittyvien, Roimalle annettujen tietojen on oltava totuudenmukaisia ja luotettavia. Roiman omaisuuteen liittyvät varkaudet, petokset, kavallukset ja muu väärinkäyttö on kielletty.

5.1 Tietoturva ja immateriaalioikeudet

Roima pitää tietoa arvokkaana resurssina. Roima varmistaa omistusoikeuden alaisten tietojensa luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden. Kaikilla Roiman työntekijöillä on velvollisuus suojella asianmukaisesti Roiman omaisuutta, immateriaalioikeudet ja luottamukselliset tiedot mukaan lukien. Tällaisten tietojen käsittelyssä, käytössä, julkaisemisessa ja jakamisessa on noudatettava asianmukaisia Roiman käytäntöjä. Jokaisen työntekijän on huolehdittava siitä, että heidän toimintansa on näiden käytäntöjen mukaista. Roiman työntekijöiden on kunnioitettava muiden immateriaalioikeuksia ja ei-julkisia tietoja ja käsiteltävä kyseisiä tietoja sovellettavien lakien ja määräysten sekä sopimusvelvoitteiden mukaisesti.

5.2 Tietosuoja

Roima on sitoutunut henkilötietojen suojaamiseen. Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkea tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön liittyvää tietoa. Kaikkia Roiman työntekijöihin, asiakkaisiin, toimittajiin ja muihin toimijoihin liittyviä henkilötietoja on käsiteltävä asianomaisten henkilöiden kannalta lainmukaisesti, asianmukaisesti ja läpinäkyvästi. Henkilötietoja on käsiteltävä asiaankuuluvien Roiman käytäntöjen, ohjeistusten ja lainsäädännön mukaisesti.

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita näihin toimintaperiaatteisiin tai niiden noudattamiseen liittyen, ota asia puheeksi esihenkilön, paikallisjohdon tai Roiman henkilöstöosaston kanssa.

Ota yhteyttä!

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, niin keskustellaan yhdessä liiketoimintatarpeistasi.

roima-circle-icon-green-150x150

Roima

Roima Sales Team

sales(at)roimaint.com

FI: +358 20 525 3100

SE: +46 21 12 22 50

DK: +45 72 14 40 20

Kerro meille tarpeistasi, niin olemme sinuun pian yhteydessä.